Kennis-maken of inschrijven

Ouders en school

Wij vinden goede samenwerking met ouders belangrijk.

 

Ons team streeft naar openheid in de contacten en relatie met leerlingen en ouders. Een goede samenwerking met ouders is een voorwaarde om een veilige school te realiseren waarin de zorg voor de leerlingen centraal staat.

 

Ouderapp

In de school-ouder-app kunt u in een beveiligde omgeving nieuwsberichten lezen, ziekmeldingen doorgeven, foto's en het jaarrooster bekijken.

 

Communicatie tussen school en ouders is bij ons als volgt geregeld:

  • intake- en kennismakingsgesprekken en rondleidingen
  • startgesprek aan het begin van het schooljaar
  • 2x per jaar zijn er voortgangsgesprekken 
  • maandelijkse digitale nieuwsbrief

Daarnaast zijn ouders van harte welkom bij bijzondere gebeurtenissen.

 

Ouderraad

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders van schoolgaande kinderen. De leden hebben zitting voor 3 jaar en treden af volgens een vastgesteld rooster. De OR vergadert 7x per schooljaar. Bij deze vergaderingen is ook altijd een afvaardiging van het team aanwezig.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar vindt altijd de jaarlijkse ouderavond plaats in combinatie met de Medezeggenschapsraad.

ikc

De OR draagt zorg voor organisatie, assistentie en voorbereiding van allerlei activiteiten, o.a. sinterklaas, kerst, pasen en sportdag.

 

Ook beheert de OR de ouderbijdragen, van waaruit diverse zaken worden bekostigd.

De bijdrage bedraagt per leerling € 42,50 per schooljaar en kunt u overmaken op rek. nr. NL64 INGB 0008 3226 32  

Tijdens een schooljaar ondersteunen de ouders via de OR de school op velerlei manieren.

 

                                   

 

Medezeggenschapsraad

In deze raad hebben 3 leerkrachten en 3 ouders/verzorgers zitting. Zij worden voor een periode van 3 jaar gekozen. Alle schoolaangelegenheden worden in deze raad besproken.
De taken en bevoegdheden van de raad staan omschreven in het reglement.
De directie treedt op als adviserend lid.
Voor informatie kunt u bij de huidige MR-leden terecht of contact met ons opnemen via de SchouderCom mail.

 

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Er is een Gemeenschappelijkemedezeggenschapsraad voor de Stichting Scholengroep Veluwezoom.
Iedere MR kiest daarvoor 2 leden (een ouder en een leerkracht) uit haar midden.
Alle schoolaangelegenheden van gemeenschappelijk belang worden in deze raad besproken.
De taken en bevoegdheden staan omschreven in het reglement.

Het reglement is in te zien bij de directeur.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren